مطالب برگزیده

ارتباط کره جنوبی بازده 29، 2023

(%) جلسه (%) دادن و گرفتن (BP)

سل 1 ساله 3.
287 3.
288 -0.
1

سل 2 ساله 3.
341 3.
351 -1.
0

سل 3 ساله 3.
249 3.
258 -0.
9

سل 10 ساله 3.
280 3.
281 -0.
1

MSB 2 ساله 3.
317 3.
347 -3.
0

3- سال CB (AA-) 4.
027 4.
029 -0.
2

CD 91 روزه 3.
590 3.
590 0.
0

(END)