مطالب برگزیده

بازده اوراق مجوز کره جنوبی در 5 ژانویه 2023

(%) Session(%) انجام کسب و کار (BP)

TB 1 ساله 3.
649 3.
669 -2.
0

TB 2 ساله 3.
691 3.
689 +0.
2

< p> سل 3 ساله 3.
644 3.
632 + 1.
2

سل 10 ساله 3.
571 3.
597 -2.
6

MSB 2 ساله 3.
675 3.
679 -0.
4

3 ساله CB (AA-) 5.
060 5.
078 -1.
8

CD 91 روزه 3.
960 3.
960 0.
0

(END)