مطالب برگزیده

بازده امنیتی کره جنوبی 31، 2023

(%) Session(%) بازپرداخت (BP)

TB 1 ساله 3.
274 3.
269 + 0.
5

TB 2 ساله 3.
341 3.
308 +3.
3

< p> سل 3 ساله 3.
270 3.
240 + 3.
0

سل 10 ساله 3.
340 3.
305 + 3.
5

MSB 2 ساله 3.
343 3.
301 + 4.
2

3 ساله CB (AA-) 4.
074 4.
035 +3.
9

CD 91 روزه 3.
590 3.
590 0.
0
(END)